Het belang van een goede RI&E

Uit de Monitor Arbeidsongevallen 2020 van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat in 36% van alle RI&E's de belangrijkste risico's ontbreken. Als u de belangrijkste risico's niet scherp in het vizier heeft, is het lastig om ze beheersbaar te maken. 

Met de RI&E van IVM heeft u alle risico’s in uw organisatie duidelijk in kaart. Het bijbehorende plan van aanpak bevat concrete acties die u uit kunt voeren om risico’s te verminderen of voorkomen. Met behulp van de inzichten uit de RI&E zorgt u ervoor dat uw medewerkers geen onnodig risico lopen en uw bedrijf veilig en gezond is voor iedereen. 

De RI&E en het plan van aanpak vormen samen het fundament voor uw complete arbobeleid. 

Complexe RI&E's

De aard van een bedrijf heeft vaak direct invloed op de complexciteit van een risico-inventarisatie en evaluatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan;

 • Een bedrijf met meerdere locaties of objecten;
 • Een bedrijf met veel in- en uitloop (scholen of ziekenhuizen);
 • BRZO-bedrijven waar met risicovolle stoffen wordt gewerkt.

Wij kunnen bij complexe risico's u begeleiding en ondersteuning bieden, of de RI&E volledig voor u uitvoeren. Afhankelijk van uw situatie gebruiken wij een specifiek voor uw branche goedgekeurde methode of de algemene Inventarisatie Methodiek Arbeidsomstandigheden (IMA).

Onze werkwijze Contact

Prysmian Group

Voor de Prysmian Group hebben wij een basistraining crisismanagement verzorgd.

Safety first! 

Dat is het motto van Prysmian Group.

De samenwerking met IVM is voor ons essentieel om deze krachtige boodschap te laden en waar te maken.

Iedere training (zo ook de training Crisismanagement) helpt ons om weer een stukje veiliger te worden en dat is van onschatbare waarde.

Prysmian Group

Wim Westera, Manager SHE & Security

Diversey

Voor Diversey hebben wij een crisisplan geschreven en hun crisisteam getraind.

“Diversey is een lage drempel inrichting conform BRZO 2015 richtlijnen. Het is cruciaal dat er een goede bedrijfsnoodorganisatie operationeel is. IVM helpt ons hierbij niet alleen met de BHV-organisatie, maar ook op het gebied van crisismanagement. De crisismanagementtraining hebben wij in combinatie met opstellen van het crisismanagementplan afgerond. IVM helpt op een gestructureerde manier om alle facetten in kaart te brengen en hierop de juiste acties uit te zetten. Ook tijdens crisissituaties is er binnen 15 minuten adequate remote hulp om te zorgen dat er stappen worden gezet en de juiste communicatie wordt opgesteld naar o.a. de media. IVM is een partner die onze organisatie heeft ontzorgd door het aanbieden van een breed scala aan diensten en dient niet te worden gezien als enkel en alleen een leverancier en/of trainingslocatie.”

Diversey

Herman Grobbink, Technical Manager & Hoofd BHV

RDW

Voor RDW adviseren en trainen wij hun crisisteams

"De RDW is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) o.a. toezichthouder op de juiste uitvoering van de APK. Dit vereist totale kennis van wet- en regelgeving maar vooral ook deskundigheid en gevoel voor de menselijke maat hoe dit toe te passen in de praktijk. Exact deze instelling is wat wij herkennen en ervaren in de jarenlange samenwerking met IVM. Al onze hulpverleners, crisisteams incl. crisiscommunicatie(> 350) wordt door het team van deskundigen van IVM geadviseerd, getraind en geïnformeerd over alle zaken betreffend incidentmanagement, ook IT gerelateerd, en de wettelijke eisen welke hieraan gesteld zijn."

RDW

Peter Spaan, Unitmanager Veiligheid & Beveiliging FB

Treant

Voor Treant hebben wij de RI&E uitgevoerd

"IVM heeft voor ons de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) verzorgd. De samenwerking is van begin tot eind prettig verlopen. De offerte was overzichtelijk, de afspraken waren in onderling overleg goed te plannen. De deskundigheid en het stellen van de ‘juiste’ vragen was duidelijk merkbaar tijdens de locatiebezoeken. Het rapport inclusief Plan van Aanpak (PvA) zijn goed gestructureerd en daarmee goed leesbaar en direct toepasbaar. De vertaling naar een PvA maakt de RI&E een perfect basisdocument om vanuit daar de BHV verder te ontwikkelen."

Treant

Savio Mittendorff, Hoofd Logistiek & Beveiliging

Waterschap Vechtstromen

Voor Waterschap Vechtstromen hebben wij een RI&E op 3400 objecten in het veld uitgevoerd

"Op onze aanbesteding bood IVM de meest economische voordelige prijs/kwaliteit. In de uitwerking werd de aanpak van de klus concreet en duidelijk beschreven. IVM initieerde tijdens het project een tweewekelijkse evaluatie, waardoor men op tijd kon bijsturen en zodoende klachten voorkomen zijn . Dit droeg bij aan een heel plezierige samenwerking."

Waterschap Vechtstromen

Ben Mittendorff, Sr. Adviseur Arbo

Twentebad

Voor Twentebad verzorgen wij de RI&E, ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen

"Als Twentebad zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers, daarom werken wij al jaren erg prettig samen met IVM. Na een grote renovatie hebben zij voor ons een nieuwe RI&E uitgevoerd voor de complete accommodatie. Om ervoor te zorgen dat onze mensen effectief op kunnen treden als het toch mis gaat, houden wij elk jaar onder leiding van IVM een grote ontruimingsoefening en krijgt iedereen jaarlijks een BHV-herhalingstraining. Doordat IVM goed weet wat wij doen en behoefte aan hebben, kunnen ze ons tot in detail bij al deze diensten helpen."

Twentebad

Erik Olde Hampsink, Teamleider Twentebad

Ambaflex

Voor Ambaflex verzorgen wij de RI&E

"Wat ons het meeste aanspreekt in de samenwerking met IVM is de persoonlijke noot. Er wordt alle tijd voor je genomen en geluisterd naar de vragen die je stelt. Er wordt een gedegen antwoord gegeven en hierbij wordt gekeken naar je bedrijfsopzet. Met inachteming van de wet en regelgeving uiteraard, maar ook met een goede kijk naar wat voor ons als onderneming er nu toe doet. Daarnaast worden alle documenten na de RI&E snel ter inzage naar je opgestuurd. Het Plan van Aanpak wat hierbij wordt opgesteld is duidelijk, overzichtelijk en geeft goed aan waar het zwaartepunt ligt in datgene wat opgelost dient te worden. Kortom, Bij IVM zeggen ze wat ze doen en doen ze wat ze zeggen."

Ambaflex

Lars Houtman, Supervisor Materials Management & Expedition

lege regel

Veelgestelde vragen over de RI&E

De RI&E is wettelijk verplicht gemaakt (zie Arbowet art. 5) om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland onder goede arbeidsomstandigheden zijn of haar werk kan doen. Met behulp van de RI&E wordt de kans op werkgerelateerde ongevallen zo klein mogelijk gemaakt. 

Het uiteindelijke doel van de RI&E is het bevorderen van gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf. Gezonde medewerkers die zich veilig voelen, zijn productiever en gelukkiger dan mensen die onder gevaarlijke omstandigheden hun werk moeten doen. 

Onderstaand stroomschema maakt inzichtelijk hoe de RI&E plicht precies in elkaar zit. 

stroomschemaRIE2.png

 

 

Krijgt u een controle van de inspectie SZW en kunt u geen RI&E overleggen? Dan krijgt u direct een boete die kan oplopen tot € 4500. Als er een ongeval is gebeurd in uw bedrijf, kan de inspectie SZW uw RI&E opvragen. Als u deze niet kunt overleggen, kan dit gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid. 

Het grootste gevolg van het niet hebben van RI&E is echter dat u geen helder zicht heeft op alle risico’s binnen uw bedrijf, waardoor er een veel grotere kans is op ongevallen. Als u uw risico’s niet in kaart brengt, kunt u ze ook niet afdekken en ongevallen voorkomen.

In artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet staat het volgende te lezen over de eisen waar een risico-inventarisatie en evaluatie in ieder geval aan moet voldoen: 

 • een overzicht geven van de risico’s die het werk met zich meebrengt;
 • het bevat een beschrijving van gevaren en de risico-beperkende maatregelen;
 • een overzicht van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (in ieder geval voor jeugdige werknemers en zwangere of borstvoedinggevende werkneemsters);
 • het bevat een beschrijving hoe werknemers toegang hebben tot preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, hogere veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en arbodienst;
 • het bevat een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s te voorkómen of te beperken;
 • bij iedere maatregel uit het plan van aanpak moet worden aangegeven wanneer het wordt uitgevoerd.

De RI&E moet actueel gehouden worden. Als er iets wijzigt op de onderstaande gebieden, is het verstandig om te controleren of bestaande risico’s gewijzigd zijn of er nieuwe risico’s zijn ontstaan. 

Bij de volgende gebeurtenissen kan het nodig zijn om uw RI&E te updaten: 

 • Reorganisatie of fusie;
 • Nieuwe functies of arbeidsprocessen;
 • Verhuizing;
 • Verbouwing;
 • Nieuwe machines of systemen;
 • Wijziging in de Arbowetgeving. 

In het plan van aanpak staan concrete stappen om risico’s terug te brengen. Evalueren hoe het met de implementatie gaat van het plan van aanpak kan ook leiden tot een opfrisbeurt van de RI&E. Wij adviseren om de RI&E en het plan van aanpak minimaal een keer per jaar na te lopen. 

Omdat ieder bedrijf in Nederland een RI&E moet hebben, zijn er verschillende RI&E-instrumenten ontwikkeld die aan de eisen van de inspectie SZW voldoen. Op het overheidsportaal Steunpunt RI&E staan algemene RI&E instrumenten en instrumenten voor specifieke branches.   

Wij maken gebruik van verschillende bestaande RI&E instrumenten en vullen deze aan met alle kennis en kunde die we de afgelopen 30 jaar hebben opgedaan. Wij werken met een specifiek voor uw branche goedgekeurde methode of de algemene Inventarisatie Methodiek Arbeidsomstandigheden (IMA).

Het is niet verplicht om de RI&E door een externe partij uit te laten voeren. Wel is het in veel gevallen verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. 

Als u besluit de RI&E zelf uit te voeren, is het belangrijk dat u objectief naar de bedrijfssituatie kijkt en verschillende medewerkers betrekt bij het proces. Zij zijn immers bekend met de dagelijkse praktijk en kunnen aangeven met welke risico’s zij dan te maken hebben. 

Het opstellen van een RI&E en bijbehorende plan van aanpak is een intensieve en tijdrovende klus. Door een derde partij in te schakelen, weet u zeker dat de documentatie aan alle wettelijke vereisten voldoet en dat u een onafhankelijk oordeel heeft over de risico’s op de werkvloer. Wij nemen het werk graag voor u uit handen.

De risico inventarisatie en evaluatie heeft helder gemaakt welke risico’s er zijn. In het plan van aanpak (PvA) moet beschreven worden hoe er met deze risico’s omgegaan moet worden. Per risico moet aangegeven worden hoe het voorkomen of verminderd kan worden. 

Het is belangrijk om zo concreet mogelijk te zijn in het PvA. Welke maatregelen zijn nodig om risico’s beheersbaar te krijgen? Wanneer en hoe wordt dit uitgevoerd? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat zijn de kosten? Heeft u zelf alle kennis en kunde in huis om de benoemde risico’s te voorkomen of verminderen? Zo nee, welke partij kan u helpen? Voor welke datum moeten verbeterpunten opgepakt zijn?

Door het PvA uit te voeren, maken bedrijven het werk gezonder en veiliger. Daarom is het belangrijk om geregeld het PvA na te lopen. Zijn alle acties uitgevoerd? Zijn er nieuwe knelpunten?

Voor het toetsen van de RIE gelden de volgende varianten:

 1. Toets met werkplekbezoek
 2. Papieren toets
 3. Geen toets

1. Toets met werkplekbezoek
Deze toets geldt voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers, mits de RI&E niet al door een gecertificeerde kerndeskundige is uitgevoerd. Het bedrijf is aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst. Een bezoek aan het bedrijf is inbegrepen.

2. Papieren toets
Onder bepaalde voorwaarden kan er een papieren toetsing plaatsvinden. De papieren toets houdt in dat de gecertificeerde kerndeskundige (BIG-geregistreerd) niet langs hoeft te komen om de RI&E te toetsen. De toetsing vindt op papier plaats. Het bedrijf komt hiervoor in aanmerking wanneer er maximaal 25 medewerkers werkzaam zijn in het bedrijf én als er gebruik is gemaakt van een erkend branche-RI&E-instrument. Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers die onderdeel zijn van een holding, geldt de lichte toets wanneer het bedrijf/de vestiging autonome investeringsbeslissingen mag nemen. Deze wijze van toetsen moet afgestemd zijn met OR/PVT of vastgelegd zijn in de CAO.

3. Geen toets
Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

 •        De RI&E is uitgevoerd door een gecertificeerde kerndeskundige. De vereiste deskundigheid is bij het uitvoeren van de RI&E al ingebracht, waarmee de vakinhoudelijke kwaliteit is geborgd.
 •        Alle medewerkers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken.
 •        Het bedrijf maximaal 25 medewerkers heeft. Het gaat hierbij om het aantal medewerkers, niet om het aantal fte’s.
 • Er gebruik is gemaakt van een erkend branche-RI&E-instrument.


NB: Een erkend branche-RI&E-instrument houdt in dat dit een bij het Steunpunt RI&E aangemeld, branche specifiek instrument moet zijn én dat het gezamenlijk door de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen van de branche moet zijn ingediend. Alle erkende RI&E-instrumenten staan op www.rie.nl en zijn te herkennen aan het icoon met het groene vinkje

lege regel

Dinant Berteler
Dinant Berteler
Mariska Franken
Mariska Franken
Jaqueline Heijnen
Jaqueline Heijnen

Ga in gesprek met onze adviseurs

.

.