Privacy Statement IVM

Instituut voor Veiligheid en Milieu B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe IVM omgaat met persoonsgegevens. 

Privacybeleid IVM

Bij het verrichten van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. IVM verwerkt persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen, waaronder klanten, leveranciers, cursisten en sollicitanten.

IVM doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IVM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat IVM in ieder geval:

·         Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;

·         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

·         Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;

·         Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze rechten respecteert.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, die hieronder worden beschreven. Wij verwerken niet altijd al deze gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en/of  welke functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. 

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

·         NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

·         geboortegegevens, leeftijd, geslacht

·         curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, diploma’s, stages en werkervaring

·         pasfoto

·         functie

·         nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, rijbewijs

·         gebruikersnaam

·         inloggegevens

 De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

·         uitvoering van de onderliggende overeenkomst;

·         wettelijke verplichting;

·         gerechtvaardigd belang; of

·         uw toestemming (indien aangegeven).

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt): 

Klanten en leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door IVM verwerkt voor de volgende doeleinden:

-       het gericht benaderen van klanten naar aanleiding van aanvragen, het bevestigen van prijsafspraken en het maken van offertes;

-       commerciële acties (mailings e.d.);

-       juiste administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen. 

De persoonsgegevens die IVM verwerkt beperken zich tot de naam, e-mailadres en eventueel (mobiele) telefoonnummer van de contactpersoon gekoppeld aan de klant of leverancier. 

Cursisten:

Persoonsgegevens van cursisten worden door IVM verwerkt voor de volgende doeleinden:

·         Reserveren van een plaats voor een geboekte cursus/opleiding/examen;

·         Verstrekken van relevante informatie over de cursus (voorbereidende opdrachten, begin- en eindtijden, informatie over medecursisten zodat eventueel gezamenlijk vervoer kan worden afgesproken en/of van tevoren of achteraf informatie kan worden uitgewisseld);

·         Opmaken van een factuur t.b.v. betaling met naam/namen deelnemers per opdrachtgever;

·         Registratie van aanwezige cursisten;

·         Opmaken van bewijzen van deelname / certificaten met naam en geboortedatum en plaats;

·         Voor marketing- en communicatiedoeleinden maken wij regelmatig foto’s en video’s bij de cursussen/opleidingen. Wij vragen voorafgaand hiervan uw (schriftelijke) toestemming. De foto’s en/of video’s kunnen gebruikt worden voor blogberichten op onze website, op Facebook, LinkedIn of voor het maken van advertenties. Zonder uw toestemming zullen geen foto’s/video’s van u worden gemaakt en/of worden gebruikt. Wij plaatsen foto’s waar u niet herkenbaar op staat wel zonder expliciete toestemming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s waar alleen een arm, been of rug op te zien is.  

Sollicitanten:

Aan een sollicitant die via de website reageert op een vacature, wordt vooraf gevraagd om kennis te nemen van, en akkoord te gaan met, deze Privacyverklaring. Persoonsgegevens die staan vermeld op het Curriculum Vitae (CV) worden op de beveiligde server opgeslagen, zijn toegankelijk voor de HR-afdeling en kunnen alleen worden gedeeld met het sollicitatieteam van de vacature. 

De persoonsgegevens worden tot vier weken na de sollicitatieprocedure bewaard en daarna vernietigd, tenzij naar aanleiding van de sollicitatie een arbeidsovereenkomst met IVM tot stand komt. Op verzoek van IVM kan de sollicitant instemmen om het CV te bewaren voor toekomstige vacatures voor de maximale periode van één jaar.  

Verstrekking aan derden:
IVM zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient IVM medewerking te verlenen en is zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals:

·         opdrachtgevers,

·         onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren,

·         leveranciers,

·         overheidsinstanties,

·         andere zakelijke relaties.

Bent u cursist? Dan kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de registratie in het register van bijvoorbeeld:  Oranjekruis, NIBHV, Rode Kruis, NRR, VCA-infra, First Aid International en andere partners, waarbij registratie en verwerking van uw diploma/certificaat noodzakelijk is). 

Voor de uitvoering van sommige diensten maakt IVM gebruik van verwerkers (bijvoorbeeld Capcloud voor het lanceren van e-learning). In dat kader verstrekt IVM persoonsgegevens aan die verwerker, maar alleen voor de hiervoor beschreven doeleinden. IVM sluit met die verwerker een verwerkersovereenkomst en maakt afspraken over geheimhouding en de te nemen beveiligingsmaatregelen. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.  

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit op grond van de privacywetgeving is toegestaan. 

Beveiligen en bewaren

IVM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen: 

·         De IVM websites, waar onder andere de aanmelding van cursisten plaatsvindt, is via “https” beveiligd;

·         De computers van IVM worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;

·         Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;

·         Onze software servers zijn voorzien van gebruikersrechten;

·         Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd;

·         IVM maakt gebruik van beveiligde filetransfer;

·         IVM kent een protocol registratie datalekken.

IVM bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Rechten omtrent persoonlijke gegevens

U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht, als het gaat om elektronische gegevens, de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Uw verzoek kunt u richten aan: 

Instituut voor Veiligheid en Milieu
Monierweg 4
7741 KT Coevorden
Procesmanager: E. Hengstman
E-mail: info@werkveilig.nl
tel. 088-1663 000

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! 

Wijzigingen privacyverklaring

IVM kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als IVM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Instituut voor Veiligheid en Milieu
Monierweg 4
7741 KT Coevorden
Procesmanager: E. Hengstman
E-mail: info@werkveilig.nl
tel. 088-1663 000