Certificeringen

Kwaliteit in veiligheid

Investeren in kennis zien wij als de basis voor veiligheid. Daarom werken wij vanuit educatie en innovatie. Voorop- en vooruitlopen door onze kennis continu te verrijken, te vernieuwen en te delen. Zo is actuele en parate kennis een garantie. Op ieder moment. Wij stemmen onze dienstverlening af op elke specifieke vraag en situatie. Kwaliteit op maat dus. Met IVM als deskundige en betrouwbare partner voor advies, training, opleiding en detachering is een veilige werkomgeving gewaarborgd. Zowel vandaag als morgen.

NRTO animatie

NRTO Keurmerk

IVM bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat IVM voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Wij onderschrijven de gedragscodes van de NRTO

NEN-EN-ISO 9001:2015

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

NEN-EN-ISO 45001:2018

Gezond & Veilig werken heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur. ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 45001 certificatiesysteem van SCCM en
is geldig voor de volgende scope:
Verzorgen van advies, opleiding, training, oefening en trainingsadministratie
in arbeidsveiligheid, brandveiligheid, bedrijfshulpverlening, veiligheidsbewustzijn en crisismanagement. Leveren van veiligheidskundige projectondersteuning door inzet van veiligheidspersoneel en veiligheidsmiddelen.

VCA* 2017/6.0

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare norm voor aannemingsbedrijven die werkzaamheden met verhoogd risico uitvoeren. Met de certificering kunnen zij aantonen dat zij onder andere aan de wet -en regelgeving zoals bijvoorbeeld de ARBO-wet voldoen en zijn veiligheidszaken goed op orde heeft. Een VCA certificaat kan worden verkregen wanneer een bedrijf aantoonbaar voldoet aan de in de VCA checklist gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 is een onafhankelijke en objectieve norm en beperkt risico's in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden (aanneming van werk). Normec VRO is voor deze norm een geaccrediteerde certificatie-instelling en toetst ondernemingen op naleving van de norm.

Een NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming onderscheidt zich door periodieke inspecties op de naleving van een groot aantal wetten.

 NEN 4400-1 stelt eisen aan:

 • De onderneming;
 • De administratie;
 • De personele administratie;
 • De loonadministratie;
 • De financiële administratie;
 • In- en doorleensituaties en uitbesteding van werk.

Erkend Opleidingsinstituut SSVV

IVM is door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) erkend als exameninstelling voor het examineren van trainingen uit de Gids Opleidingen Risicovol werk/SSVV opleidingengids. De betrouwbaarheid van de examens, de kwaliteit en integriteit van de opleider centraal spelen bij deze erkenning een centrale rol.

IVM is SOG-erkend opleider voor de cursussen:

 • Gasmeten
 • ABvL
 • VVL-H
 • Werken aan flensverbindingen
 • Werken aan flensverbindingen volgens protocol
 • Werken met onafhankelijke adembescherming
 • Werken als Buitenwacht (Mangatwacht)
 • Hoogwerker
 • Verreiker
 • Vorkheftruck

MVO Prestatieladder Managementsysteem

Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland 'Criteria duurzaam inkopen'. Deze criteria maken dan ook deel uit van de certificatie voor de MVO Prestatieladder.

NRR Erkenning

Opleiders die in Nederland NRR/ERC erkende opleidingen gespecialiseerde reanimatie willen organiseren, dienen daartoe erkend te worden door de Nederlandse Reanimatie Raad.

Om voor erkenning in aanmerking te komen, dient het opleidingsinstituut te voldoen aan een drietal basiscriteria:

 • De organisatie dient tenminste een jaar te bestaan;
 • De organisatie dient tenminste drie reanimatieopleidingen per jaar te verzorgen;
 • De organisatie dient een verklaring te ondertekenen waarin deze verklaart het beleid van de Nederlandse Reanimatie Raad te onderschrijven en uit te voeren.

Naast de controle van deze basiscriteria wordt het opleidingsinstituut ook bezocht door een verpleegkundig consulent van de Nederlandse Reanimatie Raad welk het instituut beoordeelt op een aantal onderwerpen.

NOGEPA Erkenning

Om de trainingen zoals omschreven in het NOGEPA-handboek veiligheidstrainingen te kunnen geven, moeten opleidingsinstituten door NOGEPA worden erkend. NOGEPA houdt een lijst bij van erkende opleidingsinstituten.

Opleidingsinstituten kunnen bij NOGEPA erkenning aanvragen voor het geven van NOGEPA cursussen. Hiervoor is de NOGEPA-leidraad Training evaluatie van toepassing. IVM is erkend door NOGEPA voor de volgende trainingen: Fire-Fighting Instruction 0.6, H2S Introduction 0.8, Gas Measurement 1.4

Lid van NEN Normcommissie

IVM is lid van de NEN normcommissie. Deze commissie stelt nieuwe normen vast en legt de afspraken van betrokken partijen op basis van consensus vast in de zogenoemde ‘NEN-norm’. De commissie werkt hard aan het ontwikkelen van de normen: NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen. Een onderdeel van de NEN 4000 Bedrijfshulpverlening norm betreft een toolkit, waarin specifieke informatie en voorbeelden over bedrijfshulpverlening te vinden valt. Beide normen zijn samengevoegd tot één BHV-norm, omdat beide normen nauw met elkaar samenhangen.

Lid Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB)

De NVB is een landelijke organisatie waaraan bedrijven verbonden zijn met een bedrijfshulpverleningsorganisatie. De NVB is hét kenniscentrum voor bedrijfshulpverlening. Als kenniscentrum beantwoordt het alle vragen die betrekking hebben op dit onderwerp. 

Lid Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN)

BVBN is een brancheorganisatie voor en door Opleiding- en Adviesbedrijven die op het terrein van Brandveiligheid en BHV in staat zijn om hoogwaardige bhv opleidingen te verzorgen. Het doel van de BVBN is ​​​​​​om samen met de BHV-opleiders en -adviseurs de positie van BHV op een hoger niveau brengen bij de werkgevers in Nederland. 

Bezoek de website van BVBN.