Certificeringen

Kwaliteit in veiligheid

Investeren in kennis zien wij als de basis voor veiligheid. Daarom werken wij vanuit educatie en innovatie. Voorop- en vooruitlopen door onze kennis continu te verrijken, te vernieuwen en te delen. Zo is actuele en parate kennis een garantie. Op ieder moment. Wij stemmen onze dienstverlening af op elke specifieke vraag en situatie. Kwaliteit op maat dus. Met IVM als deskundige en betrouwbare partner voor advies, training, opleiding en detachering is een veilige werkomgeving gewaarborgd. Zowel vandaag als morgen.

NRTO animatie

NRTO Keurmerk

IVM bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat IVM voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Wij onderschrijven de gedragscodes van de NRTO

NEN-EN-ISO 9001:2015

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico's geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen. 

Dit certificaat is verstrekt op basis van het OHSAS 18001 certificatiesysteem van SCCM en is geldig voor de volgende scope: 
Verzorgen van advies, opleiding, training, oefening en trainingsadministratie in arbeidsveiligheid, brandveiligheid, bedrijfshulpverlening, veiligheidsbewustzijn en crisismanagement. Leveren van veiligheidskundige projectondersteuning door inzet van veiligheidspersoneel en veiligheidsmiddelen.

VCA* 2008/5.1

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare norm voor aannemingsbedrijven die werkzaamheden met verhoogd risico uitvoeren. Met de certificering kunnen zij aantonen dat zij onder andere aan de wet -en regelgeving zoals bijvoorbeeld de ARBO-wet voldoen en zijn veiligheidszaken goed op orde heeft. Een VCA certificaat kan worden verkregen wanneer een bedrijf aantoonbaar voldoet aan de in de VCA checklist gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 is een onafhankelijke en objectieve norm en beperkt risico's in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden (aanneming van werk). VRO Certification is voor deze norm een geaccrediteerde certificatie-instelling en toetst ondernemingen op naleving van de norm.

Een NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming onderscheidt zich door periodieke inspecties op de naleving van een groot aantal wetten.

 NEN 4400-1 stelt eisen aan:

 • De onderneming;
 • De administratie;
 • De personele administratie;
 • De loonadministratie;
 • De financiële administratie;
 • In- en doorleensituaties en uitbesteding van werk.

Erkend Opleidingsinstituut SSVV

IVM is door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) erkend als exameninstelling voor het examineren van trainingen uit de Gids Opleidingen Risicovol werk/SSVV opleidingengids. De betrouwbaarheid van de examens, de kwaliteit en integriteit van de opleider centraal spelen bij deze erkenning een centrale rol.

IVM is SOG-erkend opleider voor de cursussen:

 • Gasmeten
 • BVL/ABvL
 • VVL-H
 • Werken aan flensverbindingen
 • Werken aan flensverbindingen volgens protocol
 • Werken met onafhankelijke adembescherming
 • Werken als Buitenwacht (Mangatwacht)

MVO Prestatieladder Managementsysteem

Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland 'Criteria duurzaam inkopen'. Deze criteria maken dan ook deel uit van de certificatie voor de MVO Prestatieladder.

NRR Erkenning

Opleiders die in Nederland NRR/ERC erkende opleidingen gespecialiseerde reanimatie willen organiseren, dienen daartoe erkend te worden door de Nederlandse Reanimatie Raad.

Om voor erkenning in aanmerking te komen, dient het opleidingsinstituut te voldoen aan een drietal basiscriteria:

 • De organisatie dient tenminste een jaar te bestaan;
 • De organisatie dient tenminste drie reanimatieopleidingen per jaar te verzorgen;
 • De organisatie dient een verklaring te ondertekenen waarin deze verklaart het beleid van de Nederlandse Reanimatie Raad te onderschrijven en uit te voeren.

Naast de controle van deze basiscriteria wordt het opleidingsinstituut ook bezocht door een verpleegkundig consulent van de Nederlandse Reanimatie Raad welk het instituut beoordeelt op een aantal onderwerpen.

NOGEPA Erkenning

Om de trainingen zoals omschreven in het NOGEPA-handboek veiligheidstrainingen te kunnen geven, moeten opleidingsinstituten door NOGEPA worden erkend. NOGEPA houdt een lijst bij van erkende opleidingsinstituten.

Opleidingsinstituten kunnen bij NOGEPA erkenning aanvragen voor het geven van NOGEPA cursussen. Hiervoor is de NOGEPA-leidraad Training evaluatie van toepassing.

Lid van NEN Normcommissie

IVM is lid van de NEN normcommissie. Deze commissie stelt nieuwe normen vast en legt de afspraken van betrokken partijen op basis van consensus vast in de zogenoemde ‘NEN-norm’. De commissie werkt hard aan het ontwikkelen van de normen: NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen. Een onderdeel van de NEN 4000 Bedrijfshulpverlening norm betreft een toolkit, waarin specifieke informatie en voorbeelden over bedrijfshulpverlening te vinden valt. Beide normen zijn samengevoegd tot één BHV-norm, omdat beide normen nauw met elkaar samenhangen.

Lid van MVO Bedrijvengids

De MVO Bedrijvengids is het online platform voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn bedrijven aangesloten die streven naar een duurzame samenleving. IVM is partner van MVO Bedrijvengids en streeft deze doelstelling na. IVM scheidt papier, verzamelt lege batterijen en cartridges en wekt eigen groene energie op door middel van zonnepanelen. De lege cartridges die we verzamelen doneren we aan Stichting Aap.

Aangesloten bij de SIR

De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. De SIR bundelt en behartigt dat belang in Nederland en - sinds 2003 - in België. De SIR geldt als een voorbeeld, hoe effectief zelfregulering op het gebied van veiligheid in een kan zijn.

Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek

IVM Instituut voor Veiligheid & Milieu voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de certificering. Op grond daarvan heeft het Sectorinsittuut Transport en Logistiek ons het certifcaat gecertificeerd opleider Transport en Logistiek verstrekt. Via soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij helpen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsiediedossier.

Erkend Trainingcentrum First Aid Network

IVM is door het First Aid Network (FAN) erkend als trainingscentrum voor het verzorgen van Eerst Hulp trainingen. De hoge kwaliteit van de opleider en de bewezen sterke didactische kwaliteiten spelen bij deze erkenning een centrale rol.

Lid Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB)

De NVB is een landelijke organisatie waaraan bedrijven verbonden zijn met een bedrijfshulpverleningsorganisatie. De NVB is hét kenniscentrum voor bedrijfshulpverlening. Als kenniscentrum beantwoordt het alle vragen die betrekking hebben op dit onderwerp.