Handvatten voor ieder incident

Een goed uitgewerkt noodplan is onmisbaar voor iedere organisatie. Ons bedrijfsnoodplan (of BHV-noodplan) bestaat uit een basisplan en een operationeel plan. Het basisplan beschrijft hoe de BHV is georganiseerd en beheerd wordt in uw bedrijf. Het bevat informatie die niet direct nodig is tijdens een calamiteit maar wel vastgelegd moet worden. 

Het operationele plan bevat uitsluitend de informatie die nodig is tijdens een calamiteit. Overzichtelijke gebouwgegevens, korte instructies, duidelijke tekeningen. Flowcharts met instructies en actielijsten die tijdens de inzet kunnen worden gebruikt. Geleverd in een speciaal ontworpen noodkoffer, met ruimte voor plattegronden. 

Dankzij een goed noodplan komt uw BHV-organisatie nooit voor verrassingen te staan en weet u precies wat u moet doen om erger te voorkomen, mocht het ooit mis gaan. 

Onze werkwijze Contact

Prysmian Group

Voor de Prysmian Group hebben wij een basistraining crisismanagement verzorgd.

Safety first! 

Dat is het motto van Prysmian Group.

De samenwerking met IVM is voor ons essentieel om deze krachtige boodschap te laden en waar te maken.

Iedere training (zo ook de training Crisismanagement) helpt ons om weer een stukje veiliger te worden en dat is van onschatbare waarde.

Prysmian Group

Wim Westera, Manager SHE & Security

Diversey

Voor Diversey hebben wij een crisisplan geschreven en hun crisisteam getraind.

“Diversey is een lage drempel inrichting conform BRZO 2015 richtlijnen. Het is cruciaal dat er een goede bedrijfsnoodorganisatie operationeel is. IVM helpt ons hierbij niet alleen met de BHV-organisatie, maar ook op het gebied van crisismanagement. De crisismanagementtraining hebben wij in combinatie met opstellen van het crisismanagementplan afgerond. IVM helpt op een gestructureerde manier om alle facetten in kaart te brengen en hierop de juiste acties uit te zetten. Ook tijdens crisissituaties is er binnen 15 minuten adequate remote hulp om te zorgen dat er stappen worden gezet en de juiste communicatie wordt opgesteld naar o.a. de media. IVM is een partner die onze organisatie heeft ontzorgd door het aanbieden van een breed scala aan diensten en dient niet te worden gezien als enkel en alleen een leverancier en/of trainingslocatie.”

Diversey

Herman Grobbink, Technical Manager & Hoofd BHV

RDW

Voor RDW adviseren en trainen wij hun crisisteams

"De RDW is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) o.a. toezichthouder op de juiste uitvoering van de APK. Dit vereist totale kennis van wet- en regelgeving maar vooral ook deskundigheid en gevoel voor de menselijke maat hoe dit toe te passen in de praktijk. Exact deze instelling is wat wij herkennen en ervaren in de jarenlange samenwerking met IVM. Al onze hulpverleners, crisisteams incl. crisiscommunicatie(> 350) wordt door het team van deskundigen van IVM geadviseerd, getraind en geïnformeerd over alle zaken betreffend incidentmanagement, ook IT gerelateerd, en de wettelijke eisen welke hieraan gesteld zijn."

RDW

Peter Spaan, Unitmanager Veiligheid & Beveiliging FB

Treant

Voor Treant hebben wij de RI&E uitgevoerd

"IVM heeft voor ons de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) verzorgd. De samenwerking is van begin tot eind prettig verlopen. De offerte was overzichtelijk, de afspraken waren in onderling overleg goed te plannen. De deskundigheid en het stellen van de ‘juiste’ vragen was duidelijk merkbaar tijdens de locatiebezoeken. Het rapport inclusief Plan van Aanpak (PvA) zijn goed gestructureerd en daarmee goed leesbaar en direct toepasbaar. De vertaling naar een PvA maakt de RI&E een perfect basisdocument om vanuit daar de BHV verder te ontwikkelen."

Treant

Savio Mittendorff, Hoofd Logistiek & Beveiliging

Waterschap Vechtstromen

Voor Waterschap Vechtstromen hebben wij een RI&E op 3400 objecten in het veld uitgevoerd

"Op onze aanbesteding bood IVM de meest economische voordelige prijs/kwaliteit. In de uitwerking werd de aanpak van de klus concreet en duidelijk beschreven. IVM initieerde tijdens het project een tweewekelijkse evaluatie, waardoor men op tijd kon bijsturen en zodoende klachten voorkomen zijn . Dit droeg bij aan een heel plezierige samenwerking."

Waterschap Vechtstromen

Ben Mittendorff, Sr. Adviseur Arbo

Twentebad

Voor Twentebad verzorgen wij de RI&E, ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen

"Als Twentebad zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers, daarom werken wij al jaren erg prettig samen met IVM. Na een grote renovatie hebben zij voor ons een nieuwe RI&E uitgevoerd voor de complete accommodatie. Om ervoor te zorgen dat onze mensen effectief op kunnen treden als het toch mis gaat, houden wij elk jaar onder leiding van IVM een grote ontruimingsoefening en krijgt iedereen jaarlijks een BHV-herhalingstraining. Doordat IVM goed weet wat wij doen en behoefte aan hebben, kunnen ze ons tot in detail bij al deze diensten helpen."

Twentebad

Erik Olde Hampsink, Teamleider Twentebad

Ambaflex

Voor Ambaflex verzorgen wij de RI&E

"Wat ons het meeste aanspreekt in de samenwerking met IVM is de persoonlijke noot. Er wordt alle tijd voor je genomen en geluisterd naar de vragen die je stelt. Er wordt een gedegen antwoord gegeven en hierbij wordt gekeken naar je bedrijfsopzet. Met inachteming van de wet en regelgeving uiteraard, maar ook met een goede kijk naar wat voor ons als onderneming er nu toe doet. Daarnaast worden alle documenten na de RI&E snel ter inzage naar je opgestuurd. Het Plan van Aanpak wat hierbij wordt opgesteld is duidelijk, overzichtelijk en geeft goed aan waar het zwaartepunt ligt in datgene wat opgelost dient te worden. Kortom, Bij IVM zeggen ze wat ze doen en doen ze wat ze zeggen."

Ambaflex

Lars Houtman, Supervisor Materials Management & Expedition

lege regel

Veelgestelde vragen over het bedrijfsnoodplan

Calamiteitenplan, bedrijfsnoodplan, intern noodplan of bedrijfshulpverleningsplan zijn verschillende termen die gebruikt worden voor hetzelfde document. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omschrijft het als volgt: 

“Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.” 

Dit draaiboek wordt door de meeste bedrijven bedrijfsnoodplan genoemd, maar sommige bedrijven gebruiken ook de term calamiteitenplan of BHV-plan. Het enige verschil is de naam, de inhoud is hetzelfde. Wij hanteren meestal de term bedrijfsnoodplan omdat wij van mening zijn dat deze term de lading het beste dekt. Bestaat het plan alleen uit BHV-delen? Dan gebruiken we de term BHV-plan. 

In de arbeidsomstandighedenwet komt het woord bedrijfsnoodplan niet voor. Wel staat in Artikel 15 het volgende te lezen: 

“De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.” 

Dit zijn de taken uit het tweede lid: 

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: 

a.       het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

b.       het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; 

c.       het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. 

Om deze taken naar behoren te kunnen vervullen, is een bedrijfsnoodplan onmisbaar. Dit maakt dat een bedrijfsnoodplan dus inderdaad wettelijk verplicht is.

De Inspectie SZW (voorheen de arbo-inspectie) controleert of bedrijven zich aan de arbeidsomstandighedenwet houden. Hierbij controleren ze onder andere of de bedrijfshulpverlening (BHV) goed is geregeld. Zonder helder intern noodplan, voldoet een bedrijf niet aan de eisen zoals te lezen in Artikel 15 van de arbeidsomstandighedenwet. Hiervoor kunnen boetes opgelegd worden. 

Het grootste nadelige gevolg van het ontbreken van een bedrijfsnoodplan is echter dat er niet adequaat gereageerd wordt bij calamiteiten. Dit kan letsel, bedrijfsschade en zelf de dood tot gevolg hebben.

Een bedrijfsnoodplan is altijd maatwerk. Een werknemer bij een accountantskantoor heeft immers met andere risico’s te maken dan iemand die met gevaarlijke stoffen in een fabriekshal werkt. 

Ondanks het maatwerk moeten bepaalde onderdelen in ieder noodplan terugkomen. Op het arboportaal staat duidelijk te lezen welke onderdelen dit zijn:  

Een intern noodplan moet in ieder geval een veiligheidsplan, een ontruimingsplan en een beveiligingsplan bevatten. 

Verder moeten de volgende onderdelen vermeld zijn: 

 • de organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • een schema van de commandostructuur van de bedrijfshulpverlening;
 • de plaatsvervanging voor de bedrijfsvoering en de hulpverlening;
 • de afstemming met de gemeentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen; en
 • een beschrijving van de verantwoordelijkheden en taken bij samenwerking tussen het bedrijf en de gemeentelijke instanties. 

Vaak loopt een noodplan al vooruit op de periode na de ramp: wat moet er gebeuren om de continuïteit van de gehavende organisatie te verzekeren? 

Een noodplan moet ook praktische zaken regelen: 

 • Hierin moet de plek opgenomen zijn waar medewerkers zich moeten verzamelen om te kunnen controleren of er mensen zijn achtergebleven en hoeveel.
 • In een risico-analyse behoort ook gekeken te worden naar de vluchtwegen: zijn die duidelijk aangegeven, vrij van obstakels en voorzien van voldoende, goed werkende blusmiddelen?
 • Het regelmatig oefenen van een rampenplan is noodzakelijk om de papierenplannen in de praktijk te beoordelen én medewerkers vertrouwd te maken met wat zij wel én niet moeten doen als een calamiteit is uitgebroken. Een goede voorbereiding is in geval van nood veel meer dan het halve werk. 

In een intern noodgeval moeten de verantwoordelijkheden volledig duidelijk zijn en daarom dienen altijd de volgende zaken te worden vermeld: 

 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de belangrijkste (sleutel)functionarissen (wie zorgt voor de inwerkingtreding van het interne noodplan en wie heeft dan de leiding).
 • Wie is verantwoordelijk voor de contacten met de autoriteiten (gemeente, politie, brandweer)?
 • Een overzicht van mogelijke ongelukken en de wijze van bestrijding van dat soort ongelukken.
 • Een beschrijving van concrete maatregelen om het personeel te waarschuwen en om te helpen bij een ongeluk (bijv. gedragsregels en wijze van alarmering).
 • Hoe er bij een ongeluk wordt samengewerkt met de autoriteiten?
 • Wat tijdens een ongeluk van werknemers wordt verwacht ter bestrijding van de gevolgen van een ongeluk, inclusief de samenwerking met externe hulpverleners (brandweer, ambulancedienst).
 • Hoe steun wordt gegeven aan externe hulpverleners bij een ongeluk. 

 

Het is belangrijk om bij de volgende situaties  het bedrijfsnoodplan na te lopen:

 • Bouwkundige wijziging in het pand -> is het nodig om de tekeningen en vluchtroutes aan te passen?
 • Personele wijzigingen -> wie is waar verantwoordelijk voor en zijn de contactgegevens nog juist?
 • Wijzigingen in apparatuur of processen -> hebben nieuwe werkwijzen dezelfde risico’s als de oude?

De veiligheidsplattegronden of noodplantekeningen die in het bedrijfsnoodplan zitten, moeten direct bruikbaar zijn tijdens een calamiteit. Daarom mag er op de tekeningen geen overbodige informatie staan. Wat er wel op staat is alles wat relevant is voor de BHV’ers en hulpdiensten. Bijvoorbeeld:

 • Brandscheidingen
 • Hulpmiddelen (waar hangen brandblussers?)
 • Afsluiters van water, gas en elektra
 • Locaties van gevaarlijke stoffen
 • Brandweeringangen

Deze tekeningen zijn uitgebreider dan vluchtwegplattegronden of ontruimingsplattegronden die in ieder gebouw hangen.

lege regel

Dinant Berteler
Dinant Berteler
Marco Kist
Marco Kist
Thérèse Petersen
Thérèse Petersen
Henk Veenvliet
Henk Veenvliet

Ga in gesprek met onze adviseurs

.

.