BHV voor bedrijven met complexe risico's

FiRebno.jpgIeder bedrijf in Nederland is verplicht om een BHV-organisatie te hebben die adequaat reageert bij calamiteiten. Maar bij sommige bedrijven zijn de risico’s complexer dan gemiddeld en is basis BHV-kennis niet toereikend.

Voor deze bedrijven heeft het NIBHV de First Responder bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno) ontwikkeld. Het voordeel van deze bno certificering is dat de kwaliteit van uw first responders is geborgd door een bewezen kwaliteitssysteem. 

De meerwaarde van First Responders is een snelle eerste inzet, gericht op de veiligheid van personen en het voorkómen van escalatie. De teamleden worden tijdens hun opleiding getraind in het onderkennen van gevaren en van situaties die hun capaciteiten te boven gaan. Dit betekent dat teamleiders snel schakelen en bij een ingewikkelder incident sneller zullen besluiten tot een defensieve houding en het inroepen van hulp van de overheidshulpdiensten.

IVM is een van de 5 gecertificeerd opleiders in Nederland die uw bedrijfsnoodorganisatie mag inrichten en opleiden conform de NIBHV certificering FiRe bno. Bij het inrichten van uw First Responder bedrijfsnoodorganisatie hanteren wij het stappenplan van NIBHV. Uw bedrijfsnoodorganisatie is niet statisch, dus indien nodig kunnen stappen opnieuw doorlopen worden. 

Inzicht in de risico's 

  • Bestuderen en eventueel updaten RI&E. De RI&E maakt inzichtelijk wat de risico’s bedrijfsbreed zijn;
  • Het bepalen van de restrisico’s waar FiRe’s op voorbereid moeten zijn;
  • Het bepalen van de incidentscenario’s die de FiRe’s moeten beheersen.

Inrichten en opleiden

  • Het bepalen van de bedrijfsnoodorganisatie inclusief functieprofielen van de FiRe’s;
  • Het opleiden van de FiRe’s zodat zij over de juiste kennis en kunde beschikken;
  • Het herhaaldelijk oefenen van verschillende incidentscenario’s, zodat duidelijk wordt of de FiRe’s goed voorbereid zijn.
RDW

Voor RDW adviseren en trainen wij hun crisisteams

"De RDW is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) o.a. toezichthouder op de juiste uitvoering van de APK. Dit vereist totale kennis van wet- en regelgeving maar vooral ook deskundigheid en gevoel voor de menselijke maat hoe dit toe te passen in de praktijk. Exact deze instelling is wat wij herkennen en ervaren in de jarenlange samenwerking met IVM. Al onze hulpverleners, crisisteams incl. crisiscommunicatie(> 350) wordt door het team van deskundigen van IVM geadviseerd, getraind en geïnformeerd over alle zaken betreffend incidentmanagement, ook IT gerelateerd, en de wettelijke eisen welke hieraan gesteld zijn."

RDW

Peter Spaan, Unitmanager Veiligheid & Beveiliging FB

Treant

Voor Treant hebben wij de RI&E uitgevoerd

"IVM heeft voor ons de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) verzorgd. De samenwerking is van begin tot eind prettig verlopen. De offerte was overzichtelijk, de afspraken waren in onderling overleg goed te plannen. De deskundigheid en het stellen van de ‘juiste’ vragen was duidelijk merkbaar tijdens de locatiebezoeken. Het rapport inclusief Plan van Aanpak (PvA) zijn goed gestructureerd en daarmee goed leesbaar en direct toepasbaar. De vertaling naar een PvA maakt de RI&E een perfect basisdocument om vanuit daar de BHV verder te ontwikkelen."

Treant

Savio Mittendorff, Hoofd Logistiek & Beveiliging

Waterschap Vechtstromen

Voor Waterschap Vechtstromen hebben wij een RI&E op 3400 objecten in het veld uitgevoerd

"Op onze aanbesteding bood IVM de meest economische voordelige prijs/kwaliteit. In de uitwerking werd de aanpak van de klus concreet en duidelijk beschreven. IVM initieerde tijdens het project een tweewekelijkse evaluatie, waardoor men op tijd kon bijsturen en zodoende klachten voorkomen zijn . Dit droeg bij aan een heel plezierige samenwerking."

Waterschap Vechtstromen

Ben Mittendorff, Sr. Adviseur Arbo

Twentebad

Voor Twentebad verzorgen wij de RI&E, ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen

"Als Twentebad zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers, daarom werken wij al jaren erg prettig samen met IVM. Na een grote renovatie hebben zij voor ons een nieuwe RI&E uitgevoerd voor de complete accommodatie. Om ervoor te zorgen dat onze mensen effectief op kunnen treden als het toch mis gaat, houden wij elk jaar onder leiding van IVM een grote ontruimingsoefening en krijgt iedereen jaarlijks een BHV-herhalingstraining. Doordat IVM goed weet wat wij doen en behoefte aan hebben, kunnen ze ons tot in detail bij al deze diensten helpen."

Twentebad

Erik Olde Hampsink, Teamleider Twentebad

Ambaflex

Voor Ambaflex verzorgen wij de RI&E

"Wat ons het meeste aanspreekt in de samenwerking met IVM is de persoonlijke noot. Er wordt alle tijd voor je genomen en geluisterd naar de vragen die je stelt. Er wordt een gedegen antwoord gegeven en hierbij wordt gekeken naar je bedrijfsopzet. Met inachteming van de wet en regelgeving uiteraard, maar ook met een goede kijk naar wat voor ons als onderneming er nu toe doet. Daarnaast worden alle documenten na de RI&E snel ter inzage naar je opgestuurd. Het Plan van Aanpak wat hierbij wordt opgesteld is duidelijk, overzichtelijk en geeft goed aan waar het zwaartepunt ligt in datgene wat opgelost dient te worden. Kortom, Bij IVM zeggen ze wat ze doen en doen ze wat ze zeggen."

Ambaflex

Lars Houtman, Supervisor Materials Management & Expedition

lege regel

Veelgestelde vragen over FiRe bno

FiRe bno staat voor First Responder bedrijfsnoodorganisatie. 

Een accountantskantoor heeft andere risico’s dan een productiebedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Bedrijven die bij een brand of ongeval veel gevaar kunnen opleveren voor de omgeving, kunnen door de veiligheidsregio verplicht worden om een bedrijfsbrandweer te hebben. 

Er zijn echter ook bedrijven die niet verplicht zijn om een bedrijfsbrandweer te hebben, maar wel complexere risico’s hebben dan een gemiddeld bedrijf. Voor deze bedrijven is het mogelijk om een First Responder bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno) certificering op te zetten. Dit systeem is ontwikkeld door het NIBHV en kan gezien worden als een soort BHV-plus.

Levert uw bedrijf veel gevaar op voor de omgeving bij een ongeval of brand, omdat er bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt? Heeft u een BRZO-bedrijf? En heeft u van de veiligheidsregio geen aanwijzing ontvangen om een bedrijfsbrandweer te hebben? Dan kan het zijn dat de standaard inrichting van de BHV-organisatie ontoereikend is.  

Het uitgangspunt bij de inrichting van de bedrijfsnoodorganisatie zijn de incidentscenario’s van het bedrijf. Het opzetten van een FiRe bno is dus altijd maatwerk. De First Responders (FiRe’s) worden getraind om te handelen op basis van deze incidentscenario’s. 

Zo weet u zeker dat als er iets gebeurt, uw mensen snel en adequaat optreden om erger te voorkomen.

First Responder is een aanvullende rol binnen een organisatie, net als de BHV'er of bedrijfsbrandweer. FiRe’s zijn gewone werknemers, die een belangrijke taak hebben in de bedrijfsnoodorganisatie. FiRe’s moeten geregeld trainen om hun competenties op peil te houden en hebben meerdere hulpverleningsvaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken met ademlucht, omgaan met gevaarlijke stoffen of gasmeten. 

lege regel

Willy Antonissen
Willy Antonissen
Dinant Berteler
Dinant Berteler
Thérèse Petersen
Thérèse Petersen
Henk Veenvliet
Henk Veenvliet

Ga in gesprek met onze adviseurs

.

.