14 oktober 2021

SNA-Keurmerk NEN 4400-1 bij IVM verlengd!

SNA-Keurmerk NEN 4400-1 bij IVM verlengd!

VRO Certification heeft in september een inspectie bij IVM uitgevoerd op naleving van de eisen in de norm NEN 4400-1:2017 en het Handboek Normen SNA v21.02. Na de inspectie is geconcludeerd dat IVM nog steeds voldoet aan de gestelde eisen.

Ondernemingen met een SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid), zoals IVM, worden beroordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

• De identificatie van de onderneming;
• De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
• Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
• Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
• Het voorkomen van risico's op aansprakelijkheid en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

NEN 4400-1 

De NEN 4400-1 is een onafhankelijke en objectieve norm en beperkt risico's in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden (aanneming van werk). VRO Certification is voor deze norm een geaccrediteerde certificatie-instelling en toetst ondernemingen op naleving van de norm.

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geinspecteerd door een geaccrediteerde inspectieinstelling.

Terug