16 oktober 2017

Grenswaarde Benzeen flink gewijzigd

Grenswaarde Benzeen flink gewijzigd

Per 1 oktober 2017 is de grenswaarde van benzeen verlaagd. De maximale waarde waaraan medewerkers blootgesteld mogen worden aan benzeen is een vijfde geworden van de tot dan toe gehanteerde waarde van 3.25 mg/m3 (1 ppm*). De nieuwe grenswaarde bedraagt nu 0.7 mg/m3 (0.2 ppm). 

Wat is benzeen?

Benzeen komt bij kamertemperatuur voor als een heldere kleurloze vloeistof met een relatief onaangename geur. Het is een gevaarlijke, giftige en brandbare stof die schadelijk is voor de gezondheid. De stof is kankerverwekkend stof en kan leukemie veroorzaken. 

Benzeen wordt vooral gebruikt in de petrochemie, als grondstof en tussenproduct voor andere chemische stoffen, zoals kunststoffen. Benzeen komt onder andere voor in oplosmiddelen en weekmakers, maar ook als restproduct in hoogovens en in aardgascondensaat in de olie- en gasindustrie. Benzeen zit ten slotte ook in sigarettenrook en uitlaatgassen.

Grenswaarde benzeen

Omdat benzeen zo gevaarlijk is mogen medewerkers van bedrijven niet teveel aan deze stof worden blootgesteld. De maximale blootstelling is vastgelegd in de grenswaarde. Deze grenswaarde geeft de maximaal toegestane concentratie van benzeen aan waaraan medewerkers acht uur per dag kunnen worden blootgesteld zonder dat het schadelijk is.

Vanaf 1 oktober 2017 mogen medewerkers blootgesteld worden aan maximaal 0.2 ppm benzeen. Met deze verlaging volgt de Nederlandse overheid het advies van de Gezondheidsraad uit 2014 . 

Controle op aanwezigheid benzeen

Controle op de aanwezigheid van benzeen gebeurt door het uitvoeren van metingen met speciale gasmeetapparatuur en meetbuisjes. Een meting vindt altijd plaats voorafgaand aan werkzaamheden waarbij het vermoeden is van aanwezigheid van benzeen (of andere gevaarlijke stoffen). Ook tijdens het werk kunnen metingen verricht worden.

De resultaten van de metingen geven aan wat de concentratie benzeen in de omgevingslucht is. Ligt de waarde boven de grenswaarde, dan moeten de medewerkers maatregelen nemen. Soms is het voldoende om de ruimte te ventileren, maar soms zullen  werknemers gebruik moeten maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

De concentratie waaraan medewerkers mogen worden blootgesteld moet dus verlaagd worden. Deze wijziging heeft effect op de veiligheidsmaatregelen die bedrijven zullen moeten nemen om bij werkzaamheden onder de nieuwe grenswaarde te blijven. Daarnaast zullen medewerkers nu eerder PBM’s moeten gaan gebruiken dan voorheen.

Ook IVM heeft een aantal maatregelen genomen om te voldoen aan de wijziging in de wet- en regelgeving over benzeen. Zo is alle meetapparatuur waarmee benzeen kan worden gemeten gevoeliger en op de juiste alarmwaarden ingesteld . Verder zijn betrokken medewerkers op de hoogte gesteld van de wijziging en is de nieuwe grenswaarde opgenomen in de training Gasmeten.  

Met klanten voor wie dit relevant is heeft IVM afspraken gemaakt over het wijzigen van werkinstructies. 

* PPM= parts per million

Vragen over veilig werken met benzeen?

Heb je vragen over veilig werken met benzeen? Of wil je de training gasmeten volgen? Neem contact met ons op via 088 - 166 3000 of verkoop@werkveilig.nl

Training gasmeten

Terug