7 juni 2023

Contractvormen, wetgeving en certificering bij IVM

pexels-ono-kosuki-5999866.jpg

Bij IVM werken we met verschillende contractvormen. Een groot deel van onze veiligheidsprofessionals is bij ons in loondienst en we hebben een grote flexibele schil met ZZP’ers.

Bij het uitlenen, bemiddelen en detacheren van personeel komen verschillende certificeringen, wetten en regels kijken. De afdelingen verkoop en HR zien er op toe dat er altijd wordt gewerkt met de juiste contracten en arbeidsovereenkomsten en dat onze veiligheidsprofessionals over de juiste diploma’s en certificaten beschikken. 

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Wij werken met  modelovereenkomsten van de wet DBA, om te kunnen garanderen dat de relatie tussen de veiligheidsprofessional van IVM en de opdrachtgever niet ten onrechte wordt aangemerkt als een arbeidsrelatie binnen dienstbetrekking door de belastingdienst. 

Deze modelovereenkomsten zijn goedgekeurd door de belastingdienst, waardoor voor alle betrokkenen voor aanvang van de werkzaamheden helder is waar alle verantwoordelijkheden liggen. 

De goedgekeurde modelovereenkomst van IVM bevat afspraken die inhoudelijk nauw aansluiten bij de gewenste samenwerking tussen alle betrokkenen. In de overeenkomst worden gangbare afspraken meegenomen die een inlener maakt met een ZZP’er, zoals afspraken op het gebied van intellectuele eigendommen, geheimhouding en veiligheid. Hiermee ontstaan consistente contractafspraken die aansluiten bij de praktijk. Ook zijn in de modelovereenkomst van IVM gangbare opties opgenomen, waardoor het een flexibel contract is met keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld met aanvullende documenten zoals een VOG). 

Het maken van aanvullende bepalingen is daarom met de modelovereenkomst van IVM niet nodig, waardoor het risico om uw goedkeuring vanuit de Belastingdienst te verliezen wordt verkleind. 

De wet Allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) 

Als opdrachtgevers op zoek zijn naar een veiligheidsprofessional om zelf in dienst te nemen of in te huren, verzorgen wij bemiddeling. Ook hierbij zorgen de collega’s van HR en verkoop ervoor dat alle contracten juridisch in orde zijn en voldoen aan alle regels voor het inhuren/inlenen en bemiddelen van personeel zoals vastgelegd in de Waadi.  

Certificaten 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen, beschikken we over verschillende certificaten. De belangrijkste staan hieronder op een rij. 

Certificering NEN 4400-1 

SNA Keurmerk NEN 4400-1 bij IVM verlengdIVM is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit is een onafhankelijke en objectieve norm en beperkt risico's in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden (aanneming van werk). VRO Certification is voor deze norm een geaccrediteerde certificatie-instelling en toetst ondernemingen op naleving van de norm. 

Een NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming onderscheidt zich door periodieke inspecties op de naleving van een groot aantal wetten. 

 NEN 4400-1 stelt eisen aan: 

  • De onderneming;
  • De administratie;
  • De personele administratie;
  • De loonadministratie;
  • De financiële administratie;
  • In- en doorleensituaties en uitbesteding van werk. 

Certificering VCA* 2017/6.0 

VCA-LogoDe Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare norm voor aannemingsbedrijven die werkzaamheden met verhoogd risico uitvoeren. Met de certificering kunnen zij aantonen dat zij onder andere aan de wet -en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Arbowet voldoen en zijn veiligheidszaken goed op orde heeft. Een VCA certificaat kan worden verkregen wanneer een bedrijf aantoonbaar voldoet aan de in de VCA checklist gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. 

Certificering NEN-EN-ISO 9001:2015 

IVM ISO 9001 GecertificeerdDeze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Certificering NEN-EN-ISO 45001:2018 

ISO4002018.jpgGezond en veilig werken heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur. ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. 

Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 45001 certificatiesysteem van SCCM en is geldig voor de volgende scope: Verzorgen van advies, opleiding, training, oefening en trainingsadministratie in arbeidsveiligheid, brandveiligheid, bedrijfshulpverlening, veiligheidsbewustzijn en crisismanagement. Leveren van veiligheidskundige projectondersteuning door inzet van veiligheidspersoneel en veiligheidsmiddelen. 

Certifcering MVO Prestatieladder Managementsysteem

IVM MVO gecertificeerd MVO Prestatieladder niveau 3Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland 'Criteria duurzaam inkopen'. Deze criteria maken dan ook deel uit van de certificatie voor de MVO Prestatieladder. 

Overige certificeringen 

Op deze pagina staat een overzicht van al onze certificeringen. Ook kunnen daar de betreffende certificaten gedownload worden.

Terug