home > ivm manifest, certificaten, documenten & algemene voorwaarden
IVM Manifest, Certificaten, documenten & Algemene Voorwaarden

IVM MANIFEST

Wij leveren een totaalpakket, wij zijn de schakel tussen kennen en kunnen.

We creëren onze eigen kennis, doordat we met beide benen in het veld staan. We ‘doen’  trainingen, detachering en consultancy.

We hebben zeer gekwalificeerd personeel, waaronder onze eigen veiligheids- & onderwijskundigen.

Daardoor kunnen we voortdurend actueel, en innovatief zijn.

 

Dit kun je missie / visie noemen, wij noemen dat het IVM MANIFEST.

Algemene voorwaarden

Op de diensten van IVM zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.  

Certificaten, lidmaatschappen en keurmerken

IVM beschikt over de volgende certificaten, lidmaatschappen en keurmerken:NEN-EN-ISO 9001:2008

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Klik hier om het certificaat te downloaden. 
 

 

Lid van NEN NORMCOMISSIE

IVM is lid van de NEN normcommissie. Deze commissie stelt nieuwe normen vast en legt de afspraken van betrokken partijen op basis van consensus vast in de zogenoemde ‘NEN-norm’.  De commissie werkt hard aan het ontwikkelen van de normen: NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen. Een onderdeel van de NEN 4000 Bedrijfshulpverlening norm betreft een toolkit, waarin specifieke informatie en voorbeelden over bedrijfshulpverlening te vinden valt. Beide normen zijn samengevoegd tot één BHV-norm, omdat beide normen nauw met elkaar samenhangen.

 

 

OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico's geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen. 

 

Dit certificaat is verstrekt op basis van het OHSAS 18001 certificatiesysteem van SCCM en is geldig voor de volgende scope: 
Verzorgen van advies, opleiding, training, oefening en trainingsadministratie in arbeidsveiligheid, brandveiligheid, bedrijfshulpverlening, veiligheidsbewustzijn en crisismanagement. Leveren van veiligheidskundige projectondersteuning door inzet van veiligheidspersoneel en veiligheidsmiddelen.

 

Klik hier om het certificaat te downloaden. 
 

 

VCA* 2008/5.1

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare norm voor aannemingsbedrijven die werkzaamheden met verhoogd risico uitvoeren. Met de certificering kunnen zij aantonen dat zij onder andere aan de wet -en regelgeving zoals bijvoorbeeld de ARBO-wet voldoen en zijn veiligheidszaken goed op orde heeft. Een VCA certificaat kan worden verkregen wanneer een bedrijf aantoonbaar voldoet aan de in de VCA checklist gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Klik hier om het certificaat te downloaden.


NEN 4400-1

De NEN 4400-1 is een onafhankelijke en objectieve norm en beperkt risico's in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden (aanneming van werk). VRO Certification is voor deze norm een geaccrediteerde certificatie-instelling en toetst ondernemingen op naleving van de norm.

Een NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming onderscheidt zich door periodieke inspecties op de naleving van een groot aantal wetten.

 

NEN 4400-1 stelt eisen aan:

 • De onderneming;
 • De administratie;
 • De personele administratie;
 • De loonadministratie;
 • De financiële administratie;
 • In- en doorleensituaties en uitbesteding van werk.

Klik hier om het certificaat te downloaden.

 

Stichting Cedeo

Stichting Cedeo is een onafhankelijke, door de overheid erkende keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt.
 

Cedeo:

 • Voert klanttevredenheidsonderzoek uit onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten voor het bedrijfsleven, de overheid en de non-profitsector;
 • Certificeert op basis van de resultaten.

De Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en de performance van het opleidingsinstituut.

 

Klik hier om het certificaat te downloaden.


MVO Prestatieladder Managementsysteem

Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland 'Criteria duurzaam inkopen'. Deze criteria maken dan ook deel uit van de certificatie voor de MVO Prestatieladder.

 

Klik hier om het certificaat te downloaden.


 

LID VAN mvo bEDRIJVENGIDS

De MVO Bedrijvengids is het online platform voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn bedrijven aangesloten die streven naar een duurzame samenleving. IVM is partner van MVO Bedrijvengids en streeft deze doelstelling na. IVM scheidt papier, verzamelt lege batterijen en cartridges en wekt eigen groene energie op door middel van zonnepanelen.  De lege cartridges die we verzamelen doneren we aan Stichting Aap


NRR erkenning

Opleiders die in Nederland NRR/ERC erkende opleidingen gespecialiseerde reanimatie willen organiseren, dienen daartoe erkend te worden door de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

Om voor erkenning in aanmerking te komen, dient het opleidingsinstituut te voldoen aan een drietal basiscriteria:

 • De organisatie dient tenminste een jaar te bestaan;
 • De organisatie dient tenminste drie reanimatieopleidingen per jaar te verzorgen;
 • De organisatie dient een verklaring te ondertekenen waarin deze verklaart het beleid van de Nederlandse Reanimatie Raad te onderschrijven en uit te voeren.

 

Naast de controle van deze basiscriteria wordt het opleidingsinstituut ook bezocht door een verpleegkundig consulent van de Nederlandse Reanimatie Raad welk het instituut beoordeelt op een aantal onderwerpen.

 

NRTO

IVM bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat IVM voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk


Klik hier om het certificaat te downloaden.


NOGEPA erkenning

Om de trainingen zoals omschreven in het NOGEPA-handboek veiligheidstrainingen te kunnen geven, moeten opleidingsinstituten door NOGEPA worden erkend. NOGEPA houdt een lijst bij van erkende opleidingsinstituten.

Opleidingsinstituten kunnen bij NOGEPA erkenning aanvragen voor het geven van NOGEPA cursussen. Hiervoor is de NOGEPA-leidraad Training evaluatie van toepassing.

 

Fire-Fighting Instruction NOGEPA 0.6 Bekijk het certificaat
H2S Introduction NOGEPA 0.8 Bekijk het certificaat
Gas Measurement NOGEPA 1.4 Bekijk het certificaat
Offshore First Aid NOGEPA 2.2 Bekijk het certificaatErkend opleidingsinstituut SSVV

IVM is door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) erkend als exameninstelling voor het examineren van trainingen uit de Gids Opleidingen Risicovol werk/SSVV opleidingengids. De betrouwbaarheid van de examens, de kwaliteit en integriteit van de opleider centraal spelen bij deze erkenning een centrale rol.


Aangesloten bij de SIR

De Stichting Industriële Reinigin (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. De SIR bundelt en behartigt dat belang in Nederland en - sinds 2003 - in België. De SIR geldt als een voorbeeld, hoe effectief zelfregulering op het gebied van veiligheid in een kan zijn. 

 

Klik hier om het cerrtificaat te downloaden.

Terug naar de startpagina